Du er her:

  • Forside
  • Bosetting av flyktninger i Bodø

Bosetting av flyktninger i Bodø

Hvert år inngår staten ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) en rammeavtale med norske kommuner om å bosette et bestemt antall flyktninger, ut fra beregnet behov for plasser til de flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge etter selv å ha søkt om asyl (opphold på asylmottak) eller som overføringsflyktninger, det vil si etter avtale med FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Flyktninger, er i følge FNs flyktningkonvensjon «enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av etnisitet, avstamming, hudfarge, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe».

Flyktningkontoret i Bodø kommune har ansvar for bosetting av flyktninger etter avtale mellom Bodø kommune og IMDi. Gjeldende avtale er 140 personer, og i tillegg kommer de som blir familiegjenforent.

 

Målgrupper
- Personer som har fått oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig opphold i Norge på bakgrunn av søknad om asyl.
- Overføringsflyktninger med innreisetillatelse.
- Familieinnvandrede.

 

Kriterier/vilkår
Innen tre måneder etter bosetting starter alle flyktninger mellom 18 år – 55 år i introduksjonsprogrammet, der oppfølging rundt bosituasjonen og undervisning i aktuelle tema inngår.

Rettigheter reguleres gjennom Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen samt Flyktningkontorets delegerte myndighet til å anvende Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4 § 17-24.

 

Pris for tjenesten/ økonomi
Kommunens hjelp til bosetting koster ingenting for den som mottar denne tjenesten. Det inngås ordinære avtaler mellom flyktninger som leier bolig og utleier (kommunal eller privat), og den enkelte flyktning må selv betale husleie og andre utgifter. Flyktningers midlertidig økonomisk situasjon, inntil oppstart i introduksjonsprogram reguleres gjennom Flyktningkontoret delegerte myndighet til å anvende Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4 § 17-24

Etablering i bolig – etableringen skal være nøktern og inneholde det mest nødvendige slik at flyktninger får en forsvarlig start i kommunen.

 

IMDIs bosettingsrutiner

 

Samarbeidspartnere
Foruten IMDi har Flyktningkontoret en rekke samarbeidspartnere for å sikre god bosetting i Bodø kommune:

  • Boligkontoret - til tildeling av boliger til målgruppen.
  • Tildelingskontoret
  • Grunnskolekontoret
  • Barnehagekontoret/mottaksbarnehage
  • Helsesøstertjenesten/Flyktning lege/Fastleger
  • Husbanken